Pályarendszabályok

A belépőjegy, valamint a labdarúgó bérlet vásárlója és a DVSC Futballszervező ZRT között szerződéses jogviszony keletkeztet a mérkőzés időtartama alatt a sportlétesítmény területén. Amennyiben a néző a pályarendet megsérti, a DVSC (mint rendező) a sporteseményről eltávolíttathatja, illetve annak látogatásától eltilthatja.

1. A néző a sportrendezvény helyszínére akkor léptethető be, ha: 

 • érvényes belépőjeggyel, bérlettel vagy más belépésre jogosító igazolással rendelkezik, 
 • vállalja, hogy a rendező felszólítására igazolja személyazonosságát, 
 • nem áll nyilvánvalóan alkohol, kábítószer vagy más bódító, vagy tudatmódosító hatású szer befolyása alatt, 
 • nem tart magánál szeszes italt, kábítószert, valamint olyan tárgyat, amely a sportrendezvény megtartását, továbbá mások személyi- és vagyonbiztonságát veszélyezteti, illetve amelynek birtoklását jogszabály, illetve a sportrendezvényre való bevitelét a szervező a belépőjegy vásárlását megelőzően megtiltotta, 
 • nem tart magánál mások iránti gyűlöletre uszító, vagy provokatív feliratot, zászlót vagy jogszabály által tiltott önkényuralmi jelképet, 
 • nem áll eltiltás, valamint a szabálysértésekről szóló törvény szerinti kitiltás hatálya alatt, 
 • a ruházat- és csomag átvizsgálásához hozzájárul, 
 • tudomásul veszi, hogy a sportrendezvény ideje alatt róla kép- és hangfelvétel készíthető, 
 • tudomásul veszi, hogy az ellenérdekű szurkolói csoportokat a rendőrség a közterület egy bizonyos részének elkerülésével, illetve meghatározott útvonalon a sportlétesítménybe- illetve onnan kikísérheti. 
 • tudomásul veszi, hogy a sportrendezvény ideje alatt a rendezők a Pályarendszabályokban foglaltak betartását folyamatosan ellenőrzik. 


2. A sportrendezvényen résztvevő ruházatának és csomagjának átvizsgálására a rendezvény biztosítását végző rendőr és a rendező jogosult.

3. A résztvevő kizárólag a belépőjegyen, bérleten megjelölt beléptető kapun keresztül léphet be a sportlétesítmény területére, a kijelölt útvonalon közelítheti meg a szektorát és a belépőjegyen /bérleten/ feltüntetett ülőhelyet foglalhatja el.

A sportlétesítményt - amennyiben arról a szervező, a rendező vagy a rendőrség másképpen nem rendelkezik - csak a jegyen feltüntetett belépési ponton hagyhatja el.

4. A sportlétesítmény menekülő útvonalain (folyosók, bejáratok, lépcsők, kijáratok,belépőpontok) megállani, azokat eltorlaszolni szigorúan tilos. A sportlétesítményben tilos bármilyen műtárgyra felkapaszkodni, felmászni.

5. Aki a nézőktől vagy a nézők meghatározott csoportjától elzárt területre lép vagy e területre bármit bedob bűncselekményt követ el.

6. Tilos a stadion területére bevinni:

 • fegyvert, üveg- és fémpalackot, illetve poharat, aeroszolos dobozt, pirotechnikai eszközt, lézert, jogszabály által közbiztonságra veszélyes eszköznek nyilvánított tárgyat, zászlórudat, egyéb botot, esernyőt, követ, illetve bármely olyan eszközt, (pl. szúró- vágó- vagy az ütés erejét növelő eszköz) amely más személyt veszélyeztethet;
 • olyan transzparenst, feliratot, zászlót vagy kitűzőt, amely másokat sértő vagy lealacsonyító, illetve provokatív jelképet, ábrát, vagy feliratot tartalmaz. 

7. A néző a sportrendezvényen:

 • köteles betartani a Pályarendszabályok rendelkezéseit, a szervező által meghatározott előírásokat, illetve a rendezők utasításait,
 • nem fogyaszthat a sportlétesítmény területén szeszesitalt,
 • a dohányzással kapcsolatos jogszabályi előírásokat köteles betartani,
 • nem folytathat olyan tevékenységet, amely a sportrendezvény rendjét megzavarja, meghiúsítja vagy veszélyezteti a sportrendezvényen résztvevők személyi- és vagyonbiztonságát,
 • rasszista vagy gyűlöletre uszító magatartást nem tanúsíthat,
 • a hatóság és a szövetség által hitelesített transzparenst és zászlót a kerítésre, a korlátra, illetve oszlopra nem helyezheti el, azzal a szervező által kihelyezett reklámokat nem fedheti el,
 • köteles a sportrendezvény befejezésének időpontjában, valamint a szervezőnek, a rendezőnek vagy a rendőrségnek a személyi- és vagyonbiztonságot veszélyeztető helyzet kialakulás miatt tett felhívására a sportrendezvény helyszínét elhagyni. 


8. Amennyiben a Pályarendszabályokban leírtakat a néző nem tartja be:

 • a Pályarendszabályokat megsérti vagy a rendező felszólítására a jogsértő magatartást nem hagyja abba,
 • az arcát szándékosan eltakarja, ezáltal a személy arcról történő azonosíthatósága nem valósítható meg,
a rendező a jogsértő magatartást tanúsító személyt felszólítja személyazonossága igazolására, aki a rendező intézkedésével szemben erőszakkal lép fel, bűncselekményt követ el és a sportrendezvényről eltávolításra kerül.

Amennyiben a rendbontó személy a felszólításnak nem tesz eleget, a rendező szerv a rendőrséget haladéktalanul értesíti az igazoltatás érdekében - a rendőrség kiérkezéséig, de legfeljebb az értesítéstől számított harmadik óra végéig - a rendező az eltávolítandó személyt visszatarthatja, az intézkedésről a rendező képfelvevő eszközzel köteles felvételt készíteni.

A Pályarendszabályok megszegéséből eredő kárért a néző, több károkozó esetén a károkozásban résztvevő nézők egyetemlegesen, a Polgári Törvénykönyvnek a kártérítésre vonatkozó általános szabályai szerinti felelősséggel tartoznak. A kártérítési felelősség nem érinti a néző szabálysértési vagy büntetőjogi felelősségét. A károkozó a sportszervezet részére minden, a károkozásból származó költséget köteles megtéríteni, tekintettel arra, hogy a Polgári Törvénykönyvnek a kártérítésre vonatkozó általános szabályai szerinti felelősséggel tartozik.

9. A sportrendezvények biztonságos lebonyolítása érdekében a szervező:

 • hirdetményen tájékoztat a sportlétesítménybe be nem vihető tárgyakról,
 • gondoskodik a Pályarendszabályok mellékletében meghatározott, a sportlétesítmény területére be nem vihető tárgyak dokumentált átvételéről, biztonságos őrzéséről és a jogosult részére távozásakor történő visszaadásáról. A megőrzésre átvett tárgyak biztonságos tárolása a beléptetési pontok mellett kialakított tárolókban kerül megoldásra. Amennyiben a megőrzésre átvett tárgyakért tulajdonosa, a sportrendezvény befejezésétől számított két órán belül nem jelentkezik, a rendező a továbbiakban a felelős őrzés szabályai szerint jár el,
 • jogosult a sportrendezvény helyszínén, a belépési pontoknál, a sportlétesítményhez tartozó közterületen és a kijelölt parkolókban, a résztvevők egyedi azonosítását lehetővé tevő kamerával megfigyelni, a felvételeket rögzíteni és a hatályos jogszabályokban leírtak szerint kezelni.
10. A szervező a résztvevők számára felelősségbiztosítást kötött.

11. A résztvevők biztonságos távozása érdekében a rendőrség, illetve a szervező, a nézők meghatározott csoportját, - a biztonságos távozása érdekében - a mérkőzés végén a sportlétesítmény meghatározott szektorában visszatarthatja. Jó szurkolást!
 
 
A stadion területére tilos bevinni!
 
Horogkereszt, SS jelvény, Ötágú vörös csillag, Sarló-kalapácsos jelvény,
Árpádsávos zászló hungarista kereszttel

 

A közbiztonságra különösen veszélyes eszközök

 1. Az olyan szúró- vagy vágóeszköz, amelynek szúróhosszúsága vagy vágó éle a 8 cm-t meghaladja, továbbá a szúróhosszúság vagy a vágó él méretétől függetlenül a dobócsillag, a rugóskés és a szúró- vágóeszközt vagy testi sérülés okozására alkalmas egyéb tárgyat kilövő készülék (különösen: íj, számszeríj, francia kés, szigonypuska, parittya, csúzli).
 2. A jellegzetesen ütés céljára használható és az ütés erejét, hatását növelő eszköz (különösen: boxer, ólmosbot).
 3. A lánccal vagy egyéb hajlékony anyaggal összekapcsolt botok, nehezékek.
 4. Az olyan eszköz, melyből a szem és nyálkahártyák, illetve bőrfelület ingerlésével támadásra képtelen állapotot előidéző anyag permetezhető ki (gázspray).
 5. Az olyan eszköz, amely az utánzás jellege és méretarányos kivitelezése miatt megtévesztésre alkalmas módon hasonlít a lőfegyverre (lőfegyverutánzat).
 6. Az olyan eszköz, amely elektromos feszültség útján védekezésre képtelen állapot előidézésére alkalmas (elektromos sokkoló).
 7. Az olyan eszköz, amely a zárszerkezetek illegális kinyitására vagy feltörésére szolgál (különösen: álkulcsok, mechanikus vagy elektromos elven működő zárnyitó szerkezetek).
 8. A lövedékálló és szúrásálló védőmellény, sisak és vért.

 

A sportrendezvény szervezője a következő eszközök bevitelét tiltja meg:

 

fegyver esernyő hajlakk, parfüm fémdoboz üvegpohár
         
         
 műanyag palack üvegpalack  zsebkés  csavarhúzó  lézer toll 
         
         
 zászlórúd kő  pirotechnikai eszköz  boxer