FŐOLDAL»ARCHÍV HÍREK
»A DVSC óvása

A DVSC óvása

2004-06-02 07:15

A DVSC Futball Szervező RT. óvása.


Mint arról beszámoltunk, a DVSC Futball Szervező Rt. megóvja a május 27-i Ferencváros – DVSC-MegaForce bajnoki találkozót Tököli Attila szerepeltetése miatt.
A Ferencváros játékosa, Tököli Attila a Balaton FC elleni mérkőzésen megsértette Kassai Viktor játékvezetőt, aki ezt írásban rögzítette a következő módon: ”Kiállítás: A mérkőzés lejátszása után a játéktéren Tököli Attila a következőket mondta a játékvezető négyesnek: Ezt nem tudtátok elcsalni, fa…ó g..ik! Ezért a játékos kiállítottnak tekintem.” Kassai Viktor a kiállítás tényét rögzítette. A klub a következő óvást jutatta el az MLSZ-hez:

A DVSC Futball Szervező Részvénytársaság képviseltre jogosult cégvezetőjeként eljárva a 2004. május 27. napján lejátszott FTC-DVSC NBI-es bajnoki labdarúgó mérkőzésre és annak eredményére vonatkozóan óvást nyújtok be a Versenyszabályzat 64. § (1) e) pontjára hivatkozással az alábbiak szerint:
A 2004. május hó 19. napján lejátszott Balaton FC – FTC NBI-es labdarúgó mérkőzésen a játékvezető kiállította Tököli Attilát, az FTC labdarúgóját. A mérkőzésről készült jelentés egyértelműen és kétséget kizáróan tartalmazza a kiállítás tényét, az semmilyen módon nem vitatható.
A jelentés „kiállítás” megjelölés mellett részletezi Tököli Attila cselekményét, valamint tartalmazza, hogy a „játékost kiállítottnak tekintem”. Ennek alapján a játékvezető pontosan, félreérthetetlenül, kétszerese megerősítve meghatározta a Tököli Attilával szemben alkalmazott szankciót, m4elyet semmilyen szervezet nem értelmezhet másképpen, és ezt nem bírálhatja felül.
A játékvezető fent hivatkozott jelentése alapján a Fegyelmi Bizottság Tököli Attilát ismereteink szerint három mérkőzésre eltiltotta. Ezt követően a lejátszásra került ÚJPEST – FTC NBI-es labdarúgó mérkőzésen Tököli Attila az eltiltásra hivatkozással nem játszott.
A játékos által benyújtott fegyelmi tárgyalás megtartása iránti kérelem alapján a Fegyelmi Bizottság 2004. május hó 25. napján állítólagosan olyan döntést hozott, hogy Tököli Attila szerepelhet az óvással támadott mérkőzésen.
Álláspontom szerint a Fegyelmi Bizottság megsértette a Fegyelmi Szabályzatot, jogsértésével olyan helyzetet teremtette, hogy Tököli Attila az alábbiak miatt szerepelt jogosulatlanul az FTC-DVSC NBI-es mérkőzésen:
1.) Elsődlegesen szükséges utalni arra, mely szerint a játékvezető megsértése miatt a Fegyelmi Szabályzat 29. § (2) alapján a játékosnak minimálisan három mérkőzésre szóló eltiltás jár, így kétség sem merülhet fel, hogy Tököli Attila a Balaton FC – FTC NBI-es mérkőzést követően ne játszhatott volna az óvással támadott mérkőzésen.
Tekintettel arra, hogy a már hivatkozott játékvezetői jelentés szerint a kiállítás a játékvezető megsértése miatt történt, így Tököli Attila részére a minimális három mérkőzésre szóló eltiltás büntetésmérlegelési lehetőség nélkül bekövetkezett, melyet a Fegyelmi Bizottság sem csökkentett.
Ebből adódóan semmiféle olyan jogcím nem kreálható a Fegyelmi Bizottság által, melynek alapján a kiállítást követő három mérkőzés bármelyikén Tököli Attila szerepelhetett volna.
2.) Tudomásomra jutott, hogy Tököli Attila arra hivatkozott, mely szerint a játékvezető nem kiállította, hanem feljelentette és ezért nem alkalmazható vele szemben a Fegyelmi Szabályzat 29. § (2) szerinti, úgymond automatikus büntetés.
Ezen hivatkozást a Fegyelmi Bizottság nem veheti olyan módon megalapozottnak, hogy a játékjogát visszaadja a játékosnak, hiszen ebben az esetben kétségessé tenné a játékvezető kiállításra vonatkozó döntését, és ennek a jelentésben kiállításként történő megjelölését. Ilyen határozatot a Fegyelmi Bizottság jogszerűen nem hozhat, mert a labdarúgás játékszabályairól kiadott FIFA Szabályzat 5. szabály (3) pontja szerint a játékvezetőnek a játékra vonatkozó döntései véglegesek.
Ugyanezen hivatkozások alkalmazandóak akkor is, ha Tököli Attila kétségessé teszi a kiállítást megalapozó kijelentésének megtörténtét. (Ezen hivatkozása azért sem lehet megalapozott, mert a jelentés szerint az akkor már együtt tartózkodó négy játékvezetőnek mondta oda.)
3.) A DVSC Rt. álláspontja szerint a Fegyelmi Bizottság olyan helyzetet kreált, amely a Fegyelmi Szabályzat szerint nem jöhet létre.
A Fegyelmi Bizottság a Fegyelmi Szabályzat 86. §-ára hivatkozással „adta vissza” Tököli Attila játékjogát, amelyet azonban nem tehetett meg semmilyen esetben sem.
3.1) Ha hatályon kívül helyezte a Fegyelmi Bizottság a korábbi, három mérkőzésre szóló eltiltásra vonatkozó, saját 2004. május hó 21. napján hozott határozatát, úgy a helyzetet akként kell értékelni, hogy az ügyben nincs érvényes fegyelmi határozat.
Ebben az esetben és helyzetben alkalmazni kell a Fegyelmi Szabályzat 67. § (1) bekezdését, mely szerint a kiállítás a kiállított labdarúgó játékjogosultságát a fegyelmi határozat meghozataláig automatikusan felfüggeszti.
3.2) Ha az eltiltásra vonatkozó határozatát a Fegyelmi Bizottság nem helyezte hatályon kívül, akkor marad Tököli Attila három mérkőzésre vonatkozó eltiltása, melynek végrehajtására a Fegyelmi Szabályzat 94. § szerint nincs halasztó hatálya a játékos által előterjesztett jogorvoslatnak. Így az se bírhat halasztó hatállyal, ha a Fegyelmi Bizottság - egyébként véleményem szerint feleslegesen, hiszen a már hivatkozottak szerint a játékvezetői döntések véglegesek – a játékvezetőt akarja meghallgatni.
3.3) Ha a Fegyelmi Bizottság arra hivatkozna, hogy felfüggesztette a három mérkőzésre szóló eltiltás végrehajtását, akkor automatikusan életbe lép Tököli Attila vonatkozásában a három sárga lapja miatta egy mérkőzésre szóló eltiltásra vonatkozó büntetés, melyet éppen az óvással támadott mérkőzésen kellett volna végrehajtani.
Tényként kell megállapítani ugyanis, hogy Tököli Attila a Balaton FC – FTC mérkőzésen kapta meg harmadik sárga lapját, de az Újpest FC – FTC mérkőzésen a három mérkőzésre szóló, akkor mindenképpen hatályban lévő határozat miatt nem játszott, így a soron következő mérkőzésnek értelemszerűen az óvással támadott mérkőzés számít.
4.) A játékvezető meghallgatása teljesen indokolatlan és felesleges, mert utólag a játékvezetői jelentésben foglaltakkal ellentétes nyilatkozatot nem tehet, döntése a már kifejtettek szerint végleges és visszavonhatatlan.
Ezen tényt a Fegyelmi Bizottságnak fel kellett ismernie, mert ebben a körben sincs mérlegelési joga, utólagosan hatáskör hiányában nem tehet olyan megállapítást, hogy a kiállítás vagy annak oka nem történt meg.

******

A fent kifejtettek alapján egyértelműen megállapítható, a Fegyelmi Bizottság súlyosan megsértette a Fegyelmi Szabályzat több pontját, a 86. § rendelkezései „mögé bújva” olyan helyzetet teremtett a bajnokság utolsó fordulója előtt, hogy jogosulatlanul szerepelt a játékos a mérkőzésen.

Mindezek olyan óvásra okot adó indokok, amelyek miatt a DVSC Rt. kéri a 2004. május hó 27. napján lejátszott FTC-DVSC NBI-es mérkőzés pályán elért eredményének törlését és az ehhez kapcsolódó jogkövetkezmények alkalmazását.
Tekintettel arra, hogy a Versenyszabályzat 64. § (3) b) pontja szerint az óvás az illetékes LSZ-nél nyújtható be, így az esetleges jogértelmezési problémákat elkerülve, jelen óvást az MLSZ-hez is benyújtjuk az óvási díj befizetésével együtt.

Kérem, hogy az óvás esetleges elutasítása esetén a felvetett valamennyi ténybeli és jogi kérdésre részletes okfejtést tartalmazó indoklást szíveskedjenek kiadni, a későbbiek során a DVSC Rt. által indítani kívánt eljárások megalapozottsága érdekében.

Kelt: Debrecen, 2004. május 28.

Tisztelettel:
Szilágyi Sándor
DVSC Rt. cégvezetője Az óvásban megemlített paragrafusok

5. Szabály – A játékvezető
A játékvezető döntései
A játékvezetőnek a játékra vonatkozó döntései véglegesek.
A játékvezető csak akkor változtathatja meg döntését, ha felismeri, hogy tévedett, vagy saját belátása szerint elfogadja az asszisztense ez irányú közlését. Ezt azonban csak addig teheti meg, amíg a játékot újra nem indította.

9. § (1)

Labdarúgó esetében azonban a fegyelmi büntetés alsó határa egy mérkőzésnél kevesebb lehet.

10. § (3)
Visszaesőnek minősül az, aki a fegyelmi vétség elkövetését megelőzően már fegyelmi büntetésben részesült, és ennek a büntetésnek a letöltésétől számított hat hónapon belül újabb fegyelmi vétséget követ el.

11. § (2)
A fegyelmi büntetés hatálya alatt, vagy annak lejáratától számított 6 hónapon belül, nem függeszthető fel a fegyelmi büntetés akkor, ha:
a) a fegyelmi vétség elkövetője visszaeső;
b) a fegyelmi büntetés felfüggesztésének kedvezményében már korábban részesült.

29. § (2)
Ha a játékos a játékvezető személyét sértő kifejezést használ, vagy mozdulatot tesz, a büntetés:
Eltiltás három – hat mérkőzéstől

67. § (1)
A mérkőzésen kiállított labdarúgó játékjogosultságát a kiállítás, a fegyelmi határozat meghozataláig, automatikusan felfüggeszti.

(4) Az óvást, a bajnokságot rendező LSZ által kijelölt bizottság tárgyalja. Az óvás tárgyalására meg kell hívni az érdekelt csapatok képviselőit, és a meghívással együtt meg kell küldeni részükre az óvás másolatát. Egyebekben az MLSZ Fegyelmi Szabályzat eljárási szabályai az irányadók.
(7) Abban az esetben, ha mérkőzés eredménye ellen óvást jelentettek be, a mérkőzés eredményének hivatalos igazolása függőben marad addig, amíg jogerősen döntést nem hoztak.

86. § (amire hivatkoznak)A határozat megváltoztatása
A kihirdetett vagy kézbesítés útján közölt határozat csak tárgyaláson változtatható meg akkor, ha a fegyelmi eljárás alá vont a fegyelmi tárgyalás mellőzésével hozott határozat kézhezvételét követő nyolc napon belül a fegyelmi tárgyalás megtartását kéri.

94. § Halasztó hatály
Az első fokú fegyelmi határozat ellen benyújtott fellebbezésnek nincs halasztó hatálya.

- Óvásunk jogosságához nem fér kétség, s amennyiben a ligában korrekt döntés születik, úgy akár megváltozhat a bajnoki sorrend is – mondta Szima Gábor. – Viszont ha nevezünk az Intertotó-kupára, ám utóbb visszalépünk, azt csak háromszázezer svájci frankos (50 millió forintos – a szerk.) büntetés terhe mellett tehetjük meg. Meggyőződésünk, fordított esetben a rivális ugyanúgy küzdene az igazáért, ahogy most mi tesszük. Sőt tette is, elvégre az FTC a hat pont levonása miatt egészen az ügyészségig elment annak idején. Nekünk miért ne lenne jogunk ugyanazon fórumokhoz fordulni, akár az UEFA-hoz is?


Aktuális hírek, események